ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานของนักศึกษา ป. เอก ชีวเวชศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (Vol. 13 No. 1 January 2016: Biotechnology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความ 7 เรื่อง ด้านจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ จากประเทศปากีสถาน ประเทศอินเดีย 3 เรื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 เรื่อง และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทความจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผลงานของ นางสาวอรอนงค์ สมทรัพย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล, อาจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ และ ผศ.ดร. ภูวดล บางรักษ์

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP