ผลงานของนักศึกษา ป. เอก ชีวเวชศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech