ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ ร่วมกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยโปรแกรม Epidata, R & Package Epicalc”หน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ ร่วมกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยโปรแกรม Epidata, R & Package Epicalc” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพด้วยโปรแกรมทางสถิติที่มีความแม่นยำและมีความถูกต้องทางลิขสิทธิ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัย

สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ คุณนันท์นภัส พรุเพชรแก้ว และคุณวลัยลักษณ์ จิตพิบูลย์ บุคลากรจากหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมอบรม จำนวน 36 คน

 
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sap.wu.ac.th

TOP