หน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ ร่วมกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยโปรแกรม Epidata, R & Package Epicalc”