ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูล

ตามที่ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator) ไปแล้วนั้น บัดนี้ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นายธเนศ แซ่เลี้ยว
2. นายพัชรณัฏฐ์ แก่นอินทร์
3. นายวรวัช เอกาพันธ์
4. นายนิติ เมฆตรง
5. น.ส.ธนิดา มะห์โมดี
6. น.ส.ณิษา พรหมรักษา
7. น.ส.สุภัทรา เหมทานนท์

โดยสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซนG1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.จิรวรรณ หมื่นเทพ
0864788442 , 0615462244 , 075672299


TOP