ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ร่วมแถลงข่าวกับ สกว. "ระบบเฝ้าระวังไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน"เวทีสาธารณะ สกว. เสนอ “ลานสกาโมเดลฯ ” จากผลงานวิจัยของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับพื้นที่อำเภอลานสกา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 15 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ พญาไท กรุงเทพฯ

หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเวทีสาธารณะเรื่อง “ระบบการเฝ้าระวังไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” นำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสกว. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ต้องการสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ร่วมกับการทำงานกับกลไกและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยที่งานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว กลไกและภาคีในพื้นที่ก็สามารถดำเนินงานแก้ไขปัญหาของตนเองได้ หวังให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นโมเดลต้นแบบของชุมชนทั่วประเทศ ที่สามารถสร้างมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่เฝ้าระวังในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ทางทีมวิจัยและตัวแทนพื้นที่ประกอบด้วย รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นายกิตติพันธ์เพชรชู นายอำเภอลานสกา นายชุมพร ผลประเสริญ นายประยุทธ์ สีตุกา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านยาว นางโสภา บุญโสภา อสม. และนางสาวมุกดารัตน์ จันทร์อำไพ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดยนำเสนอ “ลานสกาโมเดล” ซึ่งรูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคนี้อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนของอำเภอลานสกา รวมทั้งดำเนินการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ http://lim.wu.ac.th ร่วมกับการดำเนินการในภาคครัวเรือน พบว่า อัตราการป่วยลดลงในปี 2557 และ 2558 และไม่พบอัตราการตาย

การวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้ข้อค้นพบว่า นวัตกรรมในการประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำระดับหมู่บ้านทำให้รู้แต่ละหมู่บ้านมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เกิดรูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบตั้งแต่ครัวเรือนถึงภาพรวมของอำเภอ โดยมี อสม.เป็นกลุ่มที่ดูแลเข้าถึงทุกครัวเรือน มีการเก็บข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลายทุก ๆ วันที่ 25 ของเดือนเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณ ประชุมวางแผน

อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลงานวิจัยชิ้นนี้มีส่วนกระตุ้นให้แกนนำชุมชน อสม. ตื่นตัวที่จะเรียนรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงมากขึ้นประชาชนมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งอำเภอ

ข่าวบางส่วน ที่ http://www.nationtv.tv/main/content/social/378478331

อนึ่ง หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ รวมพลังเครือข่ายป้องกันโรคไข้เลือดออก 3 อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อำเภอลานสกา อำเภอสิชล และอำเภอท่าศาลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอในช่วงที่ผ่านมาของปี 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีตัวแทนจากหน่วยงานด้านสุขภาพจากทั้ง 3 อำเภอ คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล โรงพยาบาลลานสกา โรงพยาบาลท่าศาลา เทศบาลลานสกา โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่อำเภอลานสกา จำนวน 12 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอลานสกา จำนวน 8 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จำนวน 10 แห่ง รวมทั้งหมด 80 คน

ผลการแลกเปลี่ยนได้มีการนำเสนอการดำเนินการและนวัตกรรมระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของ 3 อำเภอโดยมีนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ ตัวอย่าง “ลานสกาโมเดล” ซึ่งเป็นโมเดลการดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับตำบลที่มีโมเดลย่อยของการดำเนินการในระดับ รพ.สต. คือ “รพ.สต.ย่านยาวโมเดล” การดำเนินการระดับหมู่บ้าน คือ “หมู่ที่ 3 บ้านย่านยาวโมเดล” ขณะที่พื้นที่อำเภอสิชลได้มีการแลกเปลี่ยน “สี่ขีดโมเดล” ซึ่งเป็นโมเดลการดำเนินการที่ อบต. มีบทบาทร่วมกับ รพ.สต. อย่างชัดเจน ส่วนอำเภอท่าศาลาก็จะมีการนำเสนอเครือข่ายในการป้องกันโรคที่มีกิจกรรมย่อยทุก รพ.สต.

ภาพข่าวโดย รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP