ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย เรื่อง 52 Shades of Grey: ... วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดบรรยาย เรื่อง 52 Shades of Grey: ลอกผลงาน วารสาร ไฮแจ็ค และอีก 50 ด้านมืดมุมสลัวของการวิจัย โดย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงจากห้องประชุม 3 เป็นห้องประชุม 1 อาคารวิจัย ม.วลัยลักษณ์

ท่านใดประสงค์เข้าร่วมฟังสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ที่ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 3566 e-mail:dladdawa@wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP