ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการ และฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดบริการปฐมภูมิในศตวรรษที่ 21” โดย นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public Health Practitioner : PHP) ระยะที่ 3 รุ่นที่ 4 ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 3 โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยในวันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทางโครงการได้จัดสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.)(Public Health Practitioner: PHP) ระยะที่ 3 รุ่นที่ 4 ภาคใต้ ณ ห้องประชุมตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของผู้เข้าอบรมที่นำเสนอโดยโปสเตอร์ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดบริการปฐมภูมิในศตวรรษที่ 21” โดยนายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและเข้าฟังบรรยาย รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาด้วย

กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP