ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการ และฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดบริการปฐมภูมิในศตวรรษที่ 21” โดย นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ