ข่าวการศึกษา

มวล.ต้อนรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยจากไต้หวัน ภายใต้โครงการ Elite Study

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการของสำนักงานโครงการ Elite Study กระทรวงศึกษาธิการของไต้หวัน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากนั้นคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศไต้หวันและแนะนำมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย Tamkang University, Taipei Medical University, National Taipei University of Technology และ Southern Taiwan University of Science and Technology ณ ห้องประชุมตุมปัง ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้ที่สนใจได้รับฟัง

อนึ่ง คณะผู้แทนจากไต้หวันจัดงานการศึกษาต่อในประเทศไต้หวันสำหรับเขตภาคใต้ของประเทศไทย ประจำปี 2558 (Taiwan Education Session 2015 at Southern Thailand) ใน 2 สถาบันอุดมศึกษาคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นอกจากนี้ โครงการการศึกษาต่อในประเทศไต้หวันของสำนักงานโครงการ Elite Study กระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับกระทรวงการศึกษาไต้หวันจัดการประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน (Taiwan-Thailand Higher Education Forum) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างกัน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.esit.org.tw

TOP