มวล.ต้อนรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยจากไต้หวัน ภายใต้โครงการ Elite Study