ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator) สังกัดหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์