ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลียมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร. วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้มด้วย ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันจันทร์ 23 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเป็นโครงการความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระหว่างสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ Edith Cowan University (ECU) ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 ซึ่งในปีนี้ มีนักศึกษามาแลกเปลี่ยน จำนวน 9 คน อาจารย์ 1 คน

ผศ.ดร. วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความยินดีและขอขอบคุณ ECU ที่ได้ร่วมกันพัฒนาและดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาลร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาทั้งสองสถาบันได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

ในอนาคตนั้นสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จะได้เตรียมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยกับ ECU ต่อไป และขอให้คณะจาก ECU ทั้งอาจารย์และนักศึกษามีความสุขตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เต็มที่ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สำหรับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ เน้นการศึกษาเรียนรู้ทั้งทางวิชาการ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเรื่องต่อไปนี้
-Healthcare system of Thailand
-Primary Healthcare System
-Chronic Illness and Common Health Problems Managements in the Primary Health Care
-Nursing care for chronic illness patients/ common health problems in primary care setting: Learning & Sharing between Thais and Australian experiences
- Secondary Healthcare System
- Leadership in Nursing Management: Nurse’s Leader and Members’ role: Job Shadowing
- Tertiary Healthcare System
- Alternative Medical Unit
- Ban Srithammarat Orphanage
- Buddhism and Thai Temple
- Leaning Thai Festival: Loi Krathong
-Thai Traditional Dance and Costume
- Pros and Cons in Thai and Australian Nursing Management :Learning & Sharing

ประมวลภาพ


TOP