ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ม.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 "อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น ในประเด็นด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น การพึ่งตนเองและการจัดการตัวเองของชุมชนท้องถิ่น อาหารและการเกษตร การเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ http://cscd2015.kku.ac.th โทร. 08 1586 1722, 08 4207 7477 จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cscd2015.kku.ac.th

TOP