ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 13/2558 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 13/2558 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
1.1 นางสาวเยาวภา แสงพยับ
1.2 ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ

2. การสอบ
2.1 สอบสอนรายวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ในเวลา 15 นาที ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
แม่เหล็กไฟฟ้า/กลศาสตร์ควันตัม/กลศาสตร์/กลศาสตร์เชิงสถิติ
2.2 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
2.3 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP