ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยฯ