ข่าวทั่วไป

ลอยกระทง ม.วลัยลักษณ์ คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยอาศรมวัฒนธรรมฯ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2558 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทง...เสริมส่งวัฒนธรรมไทย ห่างไกลยาเสพติด” ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า “ประเพณีลอยกระทงของไทยถือเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณและเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงลอยกระทง ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ขับร้องในวันลอยกระทงมาตั้งแต่อดีต เป็นเพลงที่ชาวต่างชาติรู้จักดีและเมื่อนึกถึงเพลงไทยก็มักจะได้ยินหลายๆคนร้องเพลงนี้ จะเห็นได้ว่าแม้แต่ชาวต่างชาติยังให้ความสนใจกับประเพณีลอยกระทงของไทยเรา ซึ่งน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง จึงถือเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยอาศรมวัฒนธรรมฯได้ร่วมกันจัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อให้ชาววลัยลักษณ์และชุมชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีนี้ให้อยู่คู่คนไทยสืบไป

หลังจากนั้น ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ รองศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ลอยกระทงร่วมกับนักศึกษาและประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ บริเวณสระน้ำลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การประกวดเทพีนพมาศ การประกวด Miss หัวโปก การประกวดกระทงประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ การแสดงดนตรีวง WU Band และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากนักศึกษาและประชาชน ซึ่งผลการประกวดกิจกรรมต่างๆมีดังนี้ผลการประกวดเทพีนพมาศ (รางวัลชนะเลิศ)นางสาวสุภลักษณ์ หอมเชื่อม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ,(รองชนะเลิศ อันดับ1) นางสาวจิดารัตน์ มุ่งทองหลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ,(รองชนะเลิศ อันดับ2) นางสาวนฤมล จำปา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ(ตำแหน่งนางงามขวัญใจมหาชน)นางสาวนฤมล จำปา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผลการประกวดMISS.หัวโปก (รางวัลชนะเลิศ)นายภูษณุสัก รชตพิสิฐ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (รองชนะเลิศ อันดับ1) นายภีมากร พันธุ์นิตย์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์,(รองชนะเลิศ อันดับ2) นายเสกสรรค์ อาการส สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯและ(รางวัลPopular Vote)นายอรรถชัย พะละศูนย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผลการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม (รางวัลชนะเลิศ) กระทงจากแม่บ้านวลัยลักษณ์ ,(รองชนะเลิศ อันดับ 1)นายไพรวัลย์ เกิดทองมี,(รองชนะเลิศ อันดับ 2) นายศักดา ไชยภานุรักษ์,(รางวัลชมเชย1 )กระทงจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และ(รางวัลชมเชย 2) กระทงจากชมรมสัตวบาล

และผลการประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์(รางวัลชนะเลิศ) นายทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี,(รองชนะเลิศ อันดับ1) นายทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี,(รองชนะเลิศ อันดับ 2) สำนักวิชาการจัดการ(รางวัลชมเชย) กระทงจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

ภาพโดย นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ  นายนันฑวัฒน์ ใจสมุทร


TOP