ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการ IR Talks มุมมองด้านการต่างประเทศจากนักข่าวไทย คุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ : สนทนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR Talks) ครั้งที่ 1 : มุมมองและประสบการณ์ด้านการต่างประเทศจากนักข่าวไทย คุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมี ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านสารสนเทศฯ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและวิชาการด้านการต่างประเทศให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบกิจกรรม “สนทนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR Talks) และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสฟังและรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ปฏิบัติงานจริง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะจบเป็นบัณฑิตมีความพร้อมในการทำงานสมดังอัตลักษณ์ที่ว่า “มีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม”


สำหรับโครงการ “สนทนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR Talks)” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในหัวข้อ “มุมมองและประสบการณ์ด้านการต่างประเทศจากนักข่าวไทย คุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี” โดยได้รับเกียรติจากคุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น (The Nation) นักข่าวไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานเกือบ 26 ปี นับแต่ พ.ศ. 2532 ทั้งหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจในเครือมติชน ศูนย์ข่าวอินโดจีนในเครือผู้จัดการ สำนักข่าวเกียวโต อีกทั้งเป็นผู้ที่สั่งสมความรู้และติดตามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเมืองและการต่างประเทศของไทย ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงบทบาทของไทยในเวทีโลก ซึ่งปรากฏชัดในรูปแบบผลงานตีพิมพ์บทความวิชาการงานวิจัย และข่าวในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นเป็นจำนวนมาก ทั้งที่จำหน่ายเป็นฉบับและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.nationmultimedia.com

การจัดกิจกรรมในโครงการนี้นอกจากมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์แล้ว ยังมุ่งเปิดกว้างให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ว่าจะสังกัดสาขาวิชาใด รวมทั้งบุคลากร บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม ทั้งนี้ ฝ่ายเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีภารกิจสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และได้ขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้เชิงรุกของนักศึกษาในรายวิชาเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากการบรรยายในห้องเรียนอีกด้วย

 

ประมวลภาพ


ข่าวโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.nationmultimedia.com

TOP