ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม

ตามที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม สังกัดอุทยานยวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ ทางโครงการฯได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้
1. นายไกรสร นิลอาสน์
2. นางสาวพรวิมล เวชสิทธิ์
3. นางสาวจตุพร สุทธิพันธ์
4. นางสาวโชติญา มีเพียร
5. นางสาวโอปอล์ สิวะสุธรรม
6. นางสาวสุนันทา เมืองทรัพย์

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม


TOP