ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรในประชาคม ASEAN

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรในประชาคมอาเซียน (An Appropriate Curriculum for Engineers in the ASEAN Community) ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งฟังมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์จากสถานประกอบการว่าต้องการให้นักศึกษามีความสามารถอย่างไร

นอกจากนี้ การสัมมนานี้จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าในในเรื่องการจัดหลักสูตรที่ดีขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษาให้มีความสามารถตามที่สถานประกอบการต้องการ

หัวข้อการสัมมนาฯ แบ่งเป็น การอภิปรายกลุ่ม 5 หัวข้อ ดังนี้
1. What should engineers at work know : how are they expected to perform in English?
2. My experience in teaching engineering students
3. Ex-students' voice on learning English
4. Designing learning support and promoting self-study
5. Important things that engineering students must master and that the lecturers must know

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอลิสา แหละบัง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 2656


TOP