ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรในประชาคม ASEAN