รายงานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2557

งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปี2557

 

1. โครงการบริการวิชาการและงบประมาณดำเนินการ       
    โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปี 2557มีจำนวน 160 โครงการ รวม 308 กิจกรรม ครอบคลุมพื้นที่  ให้บริการในประเทศจำนวน 47 จังหวัด ในต่างประเทศ 6 ประเทศ
      งบประมาณดำเนินการภายในจำนวน 4,202,380 บาท ได้รับงบสนับสนุนจากภายนอกจำนวน 26,305,247 บาท


      ข้อมูลเปรียบเทียบกับโครงการบริการวิชาการในปี 2556

โครงการบริการวิชาการและงบประมาณดำเนินการ       

ปี 2557

ปี 2556

โครงการบริการวิชาการ                             

160

175

กิจกรรม

308

474

ครอบคลุมจังหวัด

47

68

ต่างประเทศ

6

5

งบประมาณภายใน(บาท)     

4,202,380

3,013,865

งบประมาณภายนอก(บาท)                

26,305,247

46,560,110

 

 

2. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการวิชาการ
    กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการวิชาการในปี 2557มีจำนวน 547 หน่วยงาน รวมผู้รับบริการ 27,785 คน จำแนกประเภทผู้รับบริการเป็นสถาบันการศึกษาจำนวน 9,751 คน หน่วยงานภาครัฐ 1,694 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 745 คน องค์กรธุรกิจเอกชน 648 คน องค์กรสาธารณประโยชน์ 280 คน องค์กรชุมชน 15 คน และประชาชนทั่วไปจำนวน 14,652 คน


      ข้อมูลเปรียบเทียบกับผู้รับบริการวิชาการในปี 2556

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการวิชาการ

ปี 2557

ปี 2556

หน่วยงาน

547

760

จำนวนคนทั้งสิ้น

27,785

95,169

สถาบันการศึกษา

9,751

27,663

หน่วยงานภาครัฐ

1,694

922

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

745

599

องค์กรธุรกิจเอกชน

648

136

องค์กรสาธารณประโยชน์     

280

480

องค์กรชุมชน

15

49

ประชาชนทั่วไป

14,652

65,320

 

 

                                     กราฟแสดงจำนวนคนในหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการแต่ละประเภทเปรียบเทียบปี 2557กับปี 2556

 

 

  3. หน่วยงานสนับสนุนและร่วมดำเนินการ
      
หน่วยงานสนับสนุนและร่วมดำเนินการ ในปี 2557 จำนวน 60 หน่วยงาน มีผู้ให้บริการวิชาการที่เป็นบุคลากรภายใน 444 คน
      เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 117 คน


     ข้อมูลเปรียบเทียบกับหน่วยงานสนับสนุนและร่วมดำเนินการในปี 2556

 

ปี 2557

ปี 2556

หน่วยงานสนับสนุนและร่วมดำเนินการ

60

62

ผู้ให้บริการวิชาการ

561

567

-บุคลากรภายใน

444

427

-ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

117

140

 

 

4. จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการในแต่ละประเภทที่กระจายตัวอยู่ในภาคต่างๆ 
    หน่วยงานผู้รับบริการวิชาการจำนวน 591 หน่วยงาน อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมากที่สุดจำนวน 328 หน่วยงาน และเป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทสถาบันการศึกษามากที่สุดจำนวน 336 หน่วยงาน 

 

  ตารางแสดงจำนวนหน่วยงานในแต่ละประเภทที่กระจายตัวอยู่ในภาคต่างๆ 

ประเภทของหน่วยงาน

การกระจายตัวของหน่วยงานในภาคต่างๆ

 ภาคใต้ 

กลาง

ตะวันออก

ตะวันตก

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เหนือ

จำนวน(หน่วยงาน)

ตอนบน

ตอนล่าง

สถาบันการศึกษา

193

96

24

3

1

14

5

336

หน่วยงานภาครัฐ

92

25

21

1

5

3

2

149

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

33

-

-

1

-

-

-

34

องค์กรธุรกิจเอกชน

3

56

3

1

-

-

-

63

องค์กรสาธารณ ประโยชน์

6

-

2

-

-

-

-

8

องค์กรชุมชน

1

0

-

-

-

-

-

1

รวม

328

177

50

6

6

17

7

591

 

 

5. จำนวนผู้รับบริการวิชาการในหน่วยงานแต่ละประเภทที่กระจายตัวอยู่ในภาคต่างๆ 
    
จำนวนผู้รับบริการวิชาการทั้งสิ้น 38,120 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทสถาบันการศึกษามากที่สุดจำนวน 9,594 คน รองลงมาจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน 1,694 คน และเป็นประชาชนทั่วไปจำนวน 12,923 คน
     เมื่อพิจารณาผู้รับบริการในแต่ละภาคพบว่า พื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีจำนวนผู้รับบริการวิชาการมากที่สุดจำนวน 22,416 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทสถาบันการศึกษามากที่สุดจำนวน 7,828 คน รองลงมาคือหน่วยงานภาครัฐจำนวน 1,624 คน และเป็นประชาชนทั่วไปจำนวน 11,453 คน


ตารางแสดงจำนวนผู้รับบริการวิชาการในหน่วยงานแต่ละประเภทที่กระจายตัวอยู่ในภาคต่างๆ 

ประเภทของหน่วยงาน

การกระจายตัวของผู้รับบริการในภาคต่างๆ

 ภาคใต้ 

กลาง

ตะวันออก

ตะวันตก

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เหนือ

จำนวน(คน)

ตอนบน

ตอนล่าง

สถาบันการศึกษา

7,828

1,530

139

13

1

55

28

9,594

หน่วยงานภาครัฐ

1,624

32

28

1

6

2

1

1,694

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

745

3

0

0

0

 

 

748

องค์กรธุรกิจเอกชน

481

0

110

1

0

 

 

592

องค์กรสาธารณ ประโยชน์

270

0

10

0

0

 

 

280

องค์กรชุมชน

15

0

0

0

0

 

 

15

ประชาชนทั่วไป

11,453

610

8

0

200

1

2

12,923

รวม

22,416

2,175

295

15

207

58

31

38,120

 

                          กราฟแสดงจำนวนผู้รับบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงานในประเภทต่างๆ จำแนกรายภาคในปี2557

 

 

6.กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในพื้นที่ภาคใต้ปี 2557
 
  กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการวิชาการในพื้นที่ภาคใต้ในส่วนภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัดอยู่ในประเภทสถาบันการศึกษาสูงสุดจำนวน 193 หน่วยงาน รวม 7,828 คน เป็นพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมากที่สุดจำนวน 124 หน่วยงาน รวม 6,232 คน รองลงมาคือหน่วยงานภาครัฐจำนวน 92 หน่วยงาน รวม 1,624 คน และเป็นพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมากที่สุดเช่นกันจำนวน 42 หน่วยงาน รวม 1,278 คน
      สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัดมีผู้รับบริการวิชาการประเภทสถาบันการศึกษาสูงสุดจำนวน 96 หน่วยงาน รวม 1,530 คน
      โดยภาพรวม ประเภทกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการวิชาการค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐทั้งจำนวนหน่วยงานและผู้รับบริการวิชาการ

 

ตารางแสดงจำนวนหน่วยงานผู้รับบริการและจำนวนคนในแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ

พื้นที่ภาคใต้

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรธุรกิจเอกชน

องค์กรสาธารณ

ประโยชน์

องค์กรชุมชน

ประชาชนทั่วไป

รวม (คน)

หน่วยงาน

คน

หน่วยงาน

คน

หน่วยงาน

คน

หน่วยงาน

คน

หน่วยงาน

คน

หน่วยงาน

คน

คน

ภาคใต้ตอนบน

1

กระบี่

5

459

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ชุมพร

7

45

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

นครศรีธรรมราช

124

6,232

42

1,278

32

744

2

31

5

269

 

 

 

 

4

พังงา

7

19

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ภูเก็ต

19

188

4

10

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

6

ระนอง

9

61

5

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

สุราษฎร์ธานี

22

824

30

315

1

1

1

450

 

 

1

15

 

 

รวม

193

7828

92

1624

33

745

3

481

6

270

1

15

 

 

ภาคใต้ตอนล่าง

8

ตรัง

24

845

6

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

นราธิวาส

3

87

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ปัตตานี

3

71

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

พัทลุง

4

46

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ยะลา

27

32

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

สงขลา

15

245

4

5

 

3

56

 

 

 

 

 

 

 

14

สตูล

20

204

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

96

1530

25

32

0

3

56

0

0

0

0

0

 

 

 

กราฟแสดงจำนวนหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการในแต่ละประเภทจำแนกรายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนปี2557

 

 

กราฟแสดงจำนวนหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการในแต่ละประเภทจำแนกรายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างปี2557

 

 

 
ภาพแสดงหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการในพื้นที่ภาคใต้ประเภทต่างๆในปี 2557

               

 

 

                             ภาพเปรียบเทียบหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการในพื้นที่ภาคใต้ประเภทต่างๆในปี 2557 และปี 2556

ภาพแสดงหน่วยงานผู้รับบริการภาคใต้ปี 2556  ภาพแสดงหน่วยงานผู้รับบริการภาคใต้ปี 2557

 

 

7. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการวิชาการต่างประเทศ

             สำหรับหน่วยงานผู้รับบริการจากต่างประเทศในปี 2557มีทั้งสิ้น 6 ประเทศ รวม 27 คน มาจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา9 คน ญี่ปุ่น 30 คน ออสเตรเลีย 11 คน เกาหลีใต้ 1 คน อินเดีย 1 คน และมาเลเซีย 1 คน

 


                                                   ภาพแสดงหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการในต่างประเทศ รวม 6 ประเทศ

 

 

* ข้อมูลเพิ่มเติม

  - รายงานสรุปปี 2556 
  - งานบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2556
  - สารสนเทศบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP