ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าว 20 มหาวิทยาลัยเดินหน้า “วิจัยเพื่อสังคมชุมชน” ร่วมกับ วช.

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าว และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ 20 มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ วช. คัดเลือก 20 มหาวิทยาลัยที่ได้รับงบประมาณวิจัยภาครัฐสูงเป็นลำดับ 1-5 ของแต่ละภาค เข้าร่วมโครงการ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม ซึ่งในการร่วมโครงการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลือกงานวิจัยด้านข้าว เพื่อต่อยอดขยายผล ส่งต่อสู่ชุมชน โดยมีผลงานวิจัยพร้อมใช้ เช่น นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอบข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟ จากทุนเครือข่ายวิจัยฯ สกอ. ภาคใต้ตอนบน ปี 2557 โดยคุณไพรวัลย์ เกิดทองมี และคณะ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมแปรรูปข้าวเป็นอาหารว่าง โดย ผศ.ดร. นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ ร่วมแสดงนิทรรศการในงานแถลงข่าวเปิดตัวครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคมในฐานะที่ปรึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยประสานงาน ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จะได้จัดการระดมความคิดนำความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาร่วมตอบโจทย์การพัฒนาข้าวไทย เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้มากขึ้น ผ่านการรดำเนินการภายใต้โครงการนี้

TOP