รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559