ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

งานสัปดาห์วิชาการและ Open House ประจำปี 2558

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการและ Open House ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 10-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

1. กิจกรรม Workshop ทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. การบรรยายพิเศษสาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรมโดยวิทยากรจากภายนอก

3.1 การบรรยายพิเศษสาขาสถาปัตยกรรม วิทยากร คุณวสุ วิรัชศิลป์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Vaslab Architects จำกัด วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 ห้องบรรยาย 7201
3.2 การบรรยายพิเศษสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม วิทยากร คุณศุภชัย แกล้วทนงค์ เจ้าของรางวัลสุดยอดนักออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมสร้างสรรค์ ประจำปี 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 9.30-11.30 น. ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรม

4. กิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสำหรับศิษย์เก่า วันที่ 13 ธันวาคม 2558 ณ ห้องวีดิทัศน์ 1 อาคารวิชาการ 6

5. กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษาและงานเลี้ยงประจำปีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า วันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ สนามด้านหน้าอาคารวิชาการ 6

6. Street Art และกิจกรรมขายของที่ระลึกจากฝีมือนักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วันที่ 16-17 ธันวาคม 2558 ณ สนามด้านหน้าอาคารวิชาการ 6

โดยจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา เพื่อให้สาธารณชนภายนอกได้เล็งเห็นศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ การนำเสนอและการแสดงชิ้นงานของนักศึกษาในสำนักวิชา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของสำนักวิชา


TOP