ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559)


- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) จำนวน 10 คน
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 40 คน


ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559


หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้และลุ่มลึกทางด้านวิชาการ วิจัยและการปฏิบัติที่สามารถสร้างงานนวัตกรรมใหม่ในองค์การหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับสังคม และชุมชนท้องถิ่นในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบน


ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0 7567 2203, 0 7567 2208
2. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7722 5260-3, 089 6521251
3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร 0 7567 3138, 0 7567 3139
หรือสมัครผ่าน Website: http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mba.wu.ac.th

TOP