ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญเสนอทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 สกว.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญชวนเสนอ "โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ" โดยให้การสนับสนุนทุนในการพัฒนาหรือต่อยอดเครือข่ายวิจัยนานาชาติสำหรับแต่ละเครือข่ายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ระยะเวลาการรับทุน 1-3 ปี โดยเครือข่ายวิจัยที่เสนอขอรับทุนสามารถเลือกเสนอของบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่
1. ทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก
2. ทุนนักวิจัยหลักปริญญาเอก
3. ทุนวิจัยสำหรับเครือข่าย
4. ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://irn.trf.or.th หรือติดต่อได้ที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 หมดเขตรับข้อเสนอในวันที่ 31 มกราคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://irn.trf.or.th

TOP