ข่าวเด่น

R2M Walailak ได้ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดอบรมและคัดเลือกทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม R2M (Reaearch to Market) 2015 เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าไปแข่งขันในระดัยภูมิภาค โดยปีนี้มีทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 9 ทีม จำนวน 35. คน และมีงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 9 ผลงานวิจัย โดยผลการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Pure Nature โดยมีสมาชิกในกลุ่ม คือ นายอนวัช คงเชียร นายทรงกลด บุญเพ็ง และ นางสาวนริศรา แก้วบุญเลิศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Clay Med โดยมีสมาชิกในกลุ่ม คือ นางสาวอรวรรณ พูลศรี และ นางสาวจำเนียร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Easy Mag โดยมีสมาชิกในกลุ่ม คือ นายชโลทร ปะทะโม นายกฤษดา หนูเล็ก นายจักรพันธุ์ เบญจวิญญู และ นายภัทราวุธ สมปรีดา สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รางวัลชมเชย 3 รางวัลได้แก่
-ทีม JFC โดยมีสมาชิกในกลุ่ม คือ นางสาวยุพาวดี ภาวรมาศ นางสาวธรรษณัญต์ กำพลวรรณ และ นางสาวกาณิสา สุขพล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
-ทีม Healthy detox โดยมีสมาชิกในกลุ่ม คือ นายพงศกร ศิลปะวาที นายอัศวเทพ มนตรี และนายวุฒิชัย ปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
-ทีม techtube โดยมีสมาชิกในกลุ่ม คือ นายอับดุลรอซิก เด่นดารา และ นายธนพล เมืองแคล้ว สำนักวิชาสถาปัตกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค กับทีมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2558. ณ โรงแรมหัวหินแกรน จังหวัดประจวบคีรีขัน

กรรมการตัดสินประกอบไปด้วย คุณไพรวัลล์ ไทยนิยม ผู้จัดการแผนกนวัตกรรม กลุ่มธุรกิจซีพี คุณไผท ผดุงถิ่น ผู้บริหาร Builk.co.th และ ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรม R2M เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ผ่านสำนักงานเลขานุการกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (สอว.) มุ่งเน้นให้นำงานวิจัยที่มีศักยภาพในมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาช่วยในการระดมความคิดหาโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=1199

TOP