ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย” ในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2559ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยเน้นหลักสูตรการเรียนรู้กลวิธีการแต่งร้อยกรอง และการขับร้องทำนองเสนาะประเภทต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  • คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2557
  • คุณศิกดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์ พ.ศ.2535
  • ดร.วัฒนะ บุญจับ และ ดร.เทวี บุญจับ สำนักวรรณกรรม กรมศิลปากร
  • อ.บุญเสริม แก้วพรหม และ อ.เจริญศรี บุญสว่าง สำนักกวีน้อยเมืองนคร

ผู้สนใจสมัครได้ที่... อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-2508-10
โทรสาร 0-7567-2507 มือถือ 081-9700773 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 นี้

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท (เอกสาร อาหารเที่ยง 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP