ข่าวเด่น

ผู้ทรงคุณวุฒิจากออสเตรเลีย บรรยายพิเศษเรื่อง Scholarship of Teaching and Learning and Adaptive Learning Leadership ที่ม.วลัยลักษณ์


Associate Professor Michele Scoufis, Director of Learning and Teaching Business School, University of Sydney, Australia บรรยายพิเศษในหัวข้อ Scholarship of Teaching and Learning and Adaptive Learning Leadership ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ผู้สอนจากสำนักวิชาต่างๆ ประมาณ 40 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันต้อนรับเมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย กล่าวว่า การสัมมนาเรื่อง Scholarship of Teaching and Learning and Adaptive Learning Leadership ในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยในเชิงคุณภาพทางวิชาการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อเพิ่มทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา ดังนั้นการจัดสัมมนาดังกล่าวคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้แลกเปลี่ยนความรู้โดยตรงกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจะนำไปสู่กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัยในอนาคตด้วย

 

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP