ข่าวทั่วไป

โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) เป็นตัวแทนศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ ตามที่โรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์มาเพื่อนำใช้ในการเรียนการสอน โดยมีผู้บังคับบัญชาจากกองกำกับการตำรวจชายแดนที่ 42 ทุ่งสง และครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง เป็นผู้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้

ในการนี้ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง และชาวเขาวัง ขอขอบพระคุณศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของลูกหลานชาวเขาวังในครั้งนี้

ประมวลภาพ

TOP