โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง