ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมการทำวิจัยโลกและอวกาศโดยใช้โครงการ GLOBE DIS และ GPM