ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร. ชินา สุภากรณ์ ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการรับเชิญของ Walailak J Sci & Tech: Animal Production and Entomology

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (Vol. 13 No. 2 February 2016 Special issue on Animal Production and Entomology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความด้านการผลิตสัตว์ 4 เรื่อง และ กีฏวิทยา 3 เรื่อง โดยมีบทความจากต่างประเทศ คือ ปาเลสไตน์ และมาเลเซียรวม 3 เรื่อง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่อการอ้างอิงได้จากเว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)

วารสารฉบับนี้ ได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร. ชินา สุภากรณ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) โดยที่ผ่านมาผศ.ดร. ชินา มีผลงานตีพิมพ์ทางด้านพันธุกรรมสัตว์ เน้นความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับแพะ ใน วารสารระดับนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI คือ The Philippine Agricultural Scientist และ Frontiers in Genetics ตามฐานข้อมูล SCOPUS คือ Songklanakarin Journal Science and Technology และ Walailak Journal of Science and Technology

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP