สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุเชิงคลินิก รุ่นที่ 1