ข่าวเด่น

การสัมมนาร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาการเรียนการสอน ระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Hai Phong University ประเทศเวียดนาม

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.เลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต รองคณบดี และตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรหลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 11 คน ได้เดินทางไปยังเมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม เพื่อส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ณ Hai Phong University เป็นระยะเวลาสองภาคการศึกษา หรือประมาณ 6-7 เดือน นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ถึงประมาณเดือนมิถุนายน 2559


นักศึกษากลุ่มนี้เป็นนักศึกษารุ่นที่สองของหลักสูตรอาเซียนศึกษาที่ได้เดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการ In-Country Language and Cultural Studies Program (การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศเจ้าของภาษา) ที่ดำเนินการโดยหลักสูตรอาเซียนศึกษา มาเป็นเวลากว่าสิบปีกับสถาบันการศึกษาในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยในระยะหลังได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมไปยังสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเวียดนาม


สำหรับนักศึกษารุ่นที่สองของการเรียนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามนี้ Hai Phong University ได้ปรับเปลี่ยนระบบหลายประการเพิ่มเติมเพื่อให้การดูแลนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเพิ่มระบบเพื่อนอาสาสมัคร (volunteer buddy) เพื่อช่วยให้นักศึกษาไทยสามารถปรับตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้เร็วขึ้นและเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังเพิ่มจำนวนอาจารย์ในการดูแลนักศึกษากลุ่มนี้อีกด้วย ตลอดจนปรับแผนการเรียนการสอนโดยกำหนดเปิดรายวิชาที่น่าสนใจเพิ่มเติม เช่น การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองไฮฟอง การศึกษาวรรณกรรมร่วมสมัยของเวียดนาม เป็นต้น นอกเหนือไปจากการเรียนภาษาและวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เป็นรายวิชาหลักอยู่แต่เดิม

Hai Phong University ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่สานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางเยือนและลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ณ Haiphong University ในเดือนพฤศจิกายน 2556 จากนั้นในเดือนมิถุนายน 2557 คณะผู้บริหารจาก Haiphong University ก็ได้เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน รวมทั้งหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆ เพิ่มเติม

สำหรับการเดินทางเยือนครั้งนี้ ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Hai Phong University ประกอบด้วย รองอธิการบดี หัวหน้าภาควิชาภาษาและวรรณกรรม หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ผู้สอนจากหลักสูตรต่างๆ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยลักษณ์เป็นอย่างดี พร้อมทั้งนำชมมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษา เช่น สำนักหอสมุด ศูนย์บริการการศึกษา ฝ่ายหอพักนักศึกษา ฯลฯ โดยในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ทาง Hai Phong University ได้จัดพิธีเปิดโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการ โดยมีนักศึกษาเวียดนามและนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ ณ Hai Phong University เข้าร่วมและจัดการแสดงเพื่อต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

กิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ในการเดินทางเยือนครั้งนี้คือ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ดังนั้นทั้งสองมหาวิทยาลัยจึงประสานความร่วมมือระหว่างกันในการจัดโครงการสัมมนาร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาการเรียนการสอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ – Hai Phong University ประเทศเวียดนาม ซึ่งประกอบด้วยการเข้าร่วมสังเกตการณ์การเรียนการสอนและเยี่ยมชมบรรยากาศในชั้นเรียนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และการสัมมนาร่วมในประเด็นเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ซึ่งครอบคลุมทั้งประเด็นเกี่ยวกับวิธีการสอน การวัดและประเมินผลนักศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษา ปัญหาของนักศึกษา การบริหารจัดการหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล เป็นต้น

การเดินทางเยือน Hai Phong University ครั้งนี้ถือเป็นการสานสัมพันธ์และกระชับความร่วมมือระหว่างกันยิ่งขึ้นระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย และเอื้อประโยชน์ต่อคณาจารย์ที่เข้าร่วมในการที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนระหว่างกันนี้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ประมวลภาพ


TOP