การสัมมนาร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาการเรียนการสอน ระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Hai Phong University ประเทศเวียดนาม