ข่าวเด่น

แถลงการณ์สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 20 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำเสนอผลการสรรหาอธิการบดีเพื่อทราบ

ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แถลงการณ์ เรื่อง ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่


TOP