ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางและศูนย์บริการ/แหล่งเรียนรู้เฉพาะทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อร่วมต่อยอดผลงานที่มีคุณค่า ขยายผลสู่งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมด้านการเกษตร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 9 เดือนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางด้านเกษตรศาสตร์ /อุตสาหกรรมการเกษตร / หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร
- มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Officeและ การใช้ Internet เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

ภาระงาน สนับสนุนการวิจัยและประสานการดำเนินงานดังนี้
1. เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มในนาข้าว โดย ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเพื่อสุขภาพ โดย หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2. คุณสมบัติอื่น ๆ
2.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
2.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
2.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
2.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

3. อัตราเงินเดือน อัตราเดือนละ 15,000 บาท

4. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้ ระยะเวลาการจ้าง 9 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

5. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล -ไม่มี-

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ ฒฟ ้http://dp2.wu.ac.th/JU/tem.pdf
6.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
6.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 6 เท่านั้น
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเข้าทำงานกับมหาวิทยาลัย

7. การสมัคร
ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ได้ที่ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว ผู้ประสานงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารวิจัย ชั้น 2 ห้อง 206 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช e-mail: dladdawa@wu.ac.th โทร. 0-7567-3566-7, 0-7567-3565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์

8. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
8.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
8.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์

9. การประกาศผลการคัดเลือก
9.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
9.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9.3 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 5 มกราคม 25589
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ
10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือเข้าทำงานกับมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP