ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพย์สิน)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพย์สิน) จำนวน 2 ราย ดังนี้

001 นางสาวภัสราภรณ์ พุมดวง
102 นางหฤทัย ตันสกุล

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ในวันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ

TOP