ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2558 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

004 นางเพียรขวัญ ชยันต์เกียรติ
102 นางสาวศินีนาฎ พูลเกื้อ

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษ๊ณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ผู้สมัครที่ไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

TOP