ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่สามัญของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ