ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่สามัญของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ได้รับเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่ สมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย วาระคราวละ 2 ปี (พ.ศ. 2559 – พศ. 2560) อนึ่งในปีพุทธศักราช 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ได้รับรางวัลระดับชาติ ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา โดยมีผลงานสำคัญฯ สำคัญคือ

1) คณะทำงานจัดทำ”กรอบมาตรฐานสหกิจศึกษานานาชาติ” ของ สมาคมสหกิจศึกษาไทย กรอบมาตรฐานสหกิจศึกษานานาชาติ (International Cooperative Education Standard Framework) เป็นการต่อยอดจาก มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาภายในประเทศ โดยมีการเพิ่มเติมมาตรฐานเพื่อการส่งเสริมการดำเนินงาน สหกิจศึกษานานาชาติใน 5 ด้านได้แก่ 1) หลักสูตรการเรียนการสอน 2) คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ 3) การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 4) การนิเทศงาน การติดตามและการให้คำปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ และ 5) การประเมินผล

2) รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน โดยได้ทำหน้าที่วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานสหกิจศึกษาในสถาบันเครือข่ายและภาคีสหกิจศึกษาทั้งในเขตภาคใต้ตอนบนและระดับประเทศ

3) การพัฒนาคณาจารย์นิเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีคุณลักษณะของคณาจารย์นิเทศที่พึงประสงค์และเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสถานภาพความเป็นผู้นำในการจัดสหกิจศึกษาระดับประเทศและก้าวสู่การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ทั้งนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนอาจารย์นิเทศเข้ารับการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ที่จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสกอ. อัตราคนละไม่เกิน 20,000 บาท จำนวน 15 คน อาจารย์ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ โทร.3183

ในโอกาสที่ปีใหม่ 2559 กำลังมาถึง ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ด้วยดีเสมอมา และขออำนาจแห่งพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงบันดาลให้บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จและมีสุขภาพที่ดีตลอดปี 2559 และตลอดไป


TOP