ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ลงนามบันทึกความตกลง ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ลงนามบันทึกความตกลง ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยได้ลงนามเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

การลงนามความตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลักษณ์ เป็นหน่วยร่วมในการจัดอบรมและการออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ดังนี้
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์บุคคลชั่วคราว
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อบุคคลชั่วคราว
3. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์บุคคลชั่วคราว
4. ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
5. ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
6. ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ทั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เกินความรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP