มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ลงนามบันทึกความตกลง ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช