ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะการประสานงานกับบุคคลและองค์กร รวมทั้งมีอัธยาศัย มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมวิชาการในด้านสาธารณสุขศาสตร์
- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ กรณีต้องนำนักศึกษาไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่หรือทัศนศึกษา
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบดังกล่าว สามารถยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นได้ แต่ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามคะแนนข้างต้น (TOEIC ไม่ต่ำกว่า450 คะแนน) ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยหากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นพนักงาน

ภาระงาน
1. สนับสนุนงานของสาขาวิชาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการช่วยสอน
2. งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินหน่วยงาน
3. จัดทำระบบสารสนเทศ ระบบจัดเก็บข้อมูลของสาขาวิชา
4. ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ภาระงานอื่น ๆ ที่สาขาวิชาและสำนักวิชามอบหมายบรรจุเป็นพนักงาน

2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
- มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบบำบัด
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถประสานงานกับบุคคลและองค์กรรวมทั้งมีอัธยาศัย มนุษยสัมพันธ์ และ
บุคลิกภาพที่ดี
- หากมีประสบการณ์ในการสอนปฏิบัติการในสาขากายภาพบำบัดในระดับมหาวิทยาลัย และ/หรือมีประสบการณ์ทางคลินิกกายภาพบำบัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ กรณีต้องนำนักศึกษาไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ หรือทัศนศึกษา
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบดังกล่าว สามารถยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นได้ แต่ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ
พิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามคะแนนข้างต้น (TOEIC ไม่ต่ำกว่า450 คะแนน) ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยหากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นพนักงาน

ภาระงาน
1. สนับสนุนงานสอนรายวิชาปฏิบัติการรวมถึงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
2. สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา และการดำเนินงานตามเกณฑ์การรับรองปริญญาวิชาชีพกายภาพบำบัด จากสภากายภาพบำบัด
3. ช่วยปฏิบัติงานที่คลินิกกายภาพบำบัดตามตาราง สนับสนุนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชา/คลินิกกายภาพบำบัด
4. ช่วยงานการจัดทำระบบสารสนเทศระบบจัดเก็บข้อมูลของสาขาวิชา
5. ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สนับสนุนกิจกรรมและภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาสำนักวิชา และมหาวิทยาลัย

2.3 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารการศึกษา/หรือสาขาอื่นที่สาขาวิชาฯ พิจารณาว่าเกี่ยวข้อง
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีทักษะและสื่อสารภาษาไทยทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้ระดับปานกลาง-ดี
- มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office การทำเว็บไซต์ และโปรแกรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนงานตามพันธกิจของสาขาวิชาในระดับดีมาก
- มีทักษะด้านการติดต่อและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล
- มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและการวินิจฉัยข้อมูล
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความทุ่มเท กระตือรือร้น และเสียสละเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
- หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)

TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบดังกล่าว สามารถยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นได้ แต่ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามคะแนน
ข้างต้น (TOEIC ไม่ต่ำกว่า450 คะแนน) ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยหากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นพนักงาน

ภาระงาน
1. ปฏิบัติงานสนับสนุนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา
2. สนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์การขอรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และรับรองสถาบันการศึกษา (สภาเทคนิคการแพทย์)
3. สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
4. สนับสนุนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ/โครงการวิสาหกิจของสาขาวิชา
5. สนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับการเรียนการสอนการวิจัย และการบริการวิชาการ
6. สนับสนุนการจัดทำระบบฐานข้อมูลพัฒนาข้อมูล ออกแบบสื่อ/สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของสาขาวิชา
7. สนับสนุนกิจกรรมและภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาสำนักวิชา และมหาวิทยาลัย

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

5. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุต

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-20 มกราคม 2559 เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-20 มกราคม 2559 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
9.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
9.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน) : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(2) วิชาภาษาไทย (100 คะแนน) : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
ข. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วเท่านั้น)

10. การประกาศผลการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
10.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการ
คัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP