ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ