อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ส่วนประชาสัมพันธ์ เดินสายขอบคุณสื่อมวลชน