ข่าวทั่วไป

เยี่ยมคารวะปีใหม่ และปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการฯ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าพบนายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และนายแพทย์จิรเดช ปัญญาสุทธิกิจ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อเยี่ยมคารวะเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2559 และปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดภูเก็ต

ประมวลภาพ

TOP