สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558