ข่าวเด่น

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ 2559
 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2559 แด่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

  

โอกาสเดียวกันนี้ เมื่อวันที่ 21- 26 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าพบปะและสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน สายข่าวการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความขอบคุณ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยดีตลอดมา

 

ประมวลภาพ


TOP