ข่าวทั่วไป

ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการ "ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2559" ระหว่างวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ศึกษา ชั้น ม.4 - ม.6 ได้ฝึกกระบวนการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการปฏิบัติจริง และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการทัศนศึกษาดูงานนวัตกรรมทางการเกษตรแบบปราชญ์ท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ขั้นสูง สมัครได้ที่เว็ปไซต์ http://agri.wu.ac.th/agricamp/ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://agri.wu.ac.th/agricamp/

TOP