ข่าวทั่วไป

โครงการนำเสนอผลงานระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพการจัด โครงการนำเสนอผลงานระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 ( ruca ) ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

-พืชศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-ประมง
-อุตสาหกรรมเกษตร
-ธุรกิจการเกษตรและเกษตรกลวิธาน

สามารถส่งผลงานได้ที่ http://ruca.wu.ac.th/ ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2559


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ruca.wu.ac.th/

TOP