ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา เพื่อดำเนินการจัดทำ “โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางและศูนย์บริการ/แหล่งเรียนรู้เฉพาะทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร” นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
นายวรพัฒน์ สายสิญจน์
น.ส.รติยา ก้องก่ำ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง)
น.ส. นิศากร วุฒิมาคุณ
น.ส.ยุวธิดา คงศรี
นายอุกฤษฎ์ วุฒิมาคุณ
น.ส.ฤทัยวรรณ เสนทอง
น.ส.ณัฐวรรณ ชฎากาญจน์
นายสุรศักดิ์ ยิ้มแก้ว

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานต่อไป


TOP