ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครศรีธรรมราชเกมส์"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครศรีธรรมราชเกมส์" ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 ชนิดกีฬา ดังนี้
- กีฬาเทนนิส ประเภททีมและบุคคล แข่งขันวันที่ 24 - 30 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- กีฬาปันจักสีลัต แข่งขันวันที่ 24 - 27 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(วันที่ 22 - 23 มกราคม 2559 จัดอบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และประชุมผู้จัดการทีมกีฬา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาเทนนิส และปันจักสีลัต ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

TOP