ข่าวการศึกษา

สัมมนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนักศึกษาและ สภานักศึกษา จัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้นำนักศึกษาจากหน่วยกิจกรรมชมรม สำนักวิชา คณะกรมการหอพัก องค์การบริหาร องค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 87 คน

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้บรรยายเรื่อง “นโยบาย ทิศทางการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา” โดยกล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรมีจำกัด เกิดปัญหาวิกฤติซับซ้อน สังคมคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยจะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา และสังคมต้องการคนที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมือง มีจิตสาธารณะ เคารพกฎกติกาและช่วยทำให้สังคมเป็นสุข ผู้นำนักศึกษาจะเป็นแกนนำแนวหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ขอให้ยืนหยัดความเป็นนักกิจกรรมที่เสียสละนึกถึงผู้อื่น ถึงจบการศึกษาไปก็จะมีจิตวิญญานอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมติดตัวตลอดไป และเป็นแบบอย่างให้เพื่อนนักศึกษาอื่นๆ หันมาสนใจทำกิจกรรมมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาจะเป็นโอกาสสร้างตัวตน การชีวิตที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ขอให้ผู้นำนักศึกษาช่วยเหลือดูแลนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการเรียน การเพิ่มจำนวนนักศึกษา สร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี สร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ของสถาบัน และมหาวิทยาลัยกำลังให้ความสำคัญส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยจะให้นักศึกษาใหม่ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนในช่วงเทศกาลรับน้อง การสนับสนุนกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น การเปิดรายวิชาเลือกเสรีอาสาสมัครเพื่อสังคม และในโอกาสปีใหม่ขอขอบคุณ นักศึกษาที่ตั้งใจมาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม ขอให้กำลังใจและประสบความสำเร็จก้าวข้ามอุปสรรคทุกสิ่งไปให้ได้

สำหรับโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษาในครั้งนี้ ยังมีการจัดทำแผนงานปฏิทินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา แนะนำการจัดโครงการ การประสานงานองค์กรกิจกรรม การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะนักกิจกรรม โดยข้อเสนอแนะแนวทางทั้งหมดจะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาต่อไป

ประมวลภาพ

TOP