ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ประสานงานโครงการ Walailak Channel

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 19/๒๕๕8 ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ Walailak Channel สังกัดส่วนประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 19/๒๕๕8 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายละเอียดการสอบ และกำหนด การสอบ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวอทิตยา เหลืองอ่อน
002 นางสาวธวัลรัตน์ ศิริวัฒนกรกุล
003 นายมีเกียรติ อ้นทอง
100 นายโกศล ช่วยอุปการ

2. การสอบ
2.1 สอบนำเสนอผลงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ 1 ชิ้นงาน ในเวลา 10-15 นาที
2.2 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP