เชิญชวนร่วมกิจกรรม ผู้บริหารพบประชาคม เสริมสร้างพลังองค์กร "ร่วมแรงร่วมใจ ขับเคลื่อนวลัยลักษณ์สู่อนาคต"