ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech: Food Technology ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (Vol. 13 No. 3 March 2016) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย บทความด้านเทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 เรื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 เรื่อง และจากประเทศอินเดีย 1 เรื่อง โดยบทความ Research on Using Natural Coating Materials on the Storage Life of Mango Fruit cv. Nam Dok Mai and Technology Dissemination ของ ผศ.ดร. อภิรดี เมืองเดช รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นงานในลักษณะ Area based research ที่นำผลวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่อการอ้างอิงได้จากเว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP